นิโคตีน (Nicotine)

สารพิษหลักที่เป็นตัวการทำให้เรานั้นติดบุหรี่  หากได้รับนิโคตินในปริมาณมาก จะทำให้เกิดการระงับการทำงานของตัวรับแอเซทิลโคลีน และทำให้เกิดอาการพิษจากนิโคตินได้ และนิโคตินนั้นเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ติดบุหรี่